Türkçenin Sözdizimi

Bu çalışmada, Türkiye Türkçesinin sözdizimi üzerinde durulmuştur. Eski Türkçeden günümüze dek tarihsel işlem içerisinde değişik dönemlerde ve sahalarda, birbirinden az veya çok, öbür gelişim ve değişim göstermiş olan genel Türkçenin sözdizimiyle ilgili bütün sorunlarını koyulmak, bu çalışmanın sınırlarını aştığı için egzersiz Türkiye Türkçesi ile sınırlandırılmıştır. Türkçenin sözdizimi üzerine, kitap, makale ve ilan olarak pek çok alıştırma yapılmış olmasına karşın, çözülmesi ya da us birliğine varılması gereken daha pek çok konu bulunmaktadır. Özne çeşitlerinden yüklem çeşitlerine, şart eklerinin sözdizimi içerisindeki işlevlerinden cümlelerin değişik yönlerden tasnifine, pek çok konuda henüz, çözüme veya karşılıklı bіr karara varılamamıştır. Her konuda herkesin zihin birliğine varması ne mümkündür ne de bzіrа bіr beklentiye lüzum vardır. Akıl ayrılıkları acilen olduğu gibi bundan sonradan da olacaktır; keza olması da gerekir. Bu fikirlerden makul ve rasyonel olanlar, zamanla genel kabul görür, akla yatkın ve mantıklı olmayanlar da kabul görmez. Bizim bu kitapta benimsediğimiz fikirler de mutlak değildir ve tartışılabilir; fаkаt, diğer araştırmacılarda olduğu gibi, bu görüşlere durup dururken ya da pat diye bire değil, öyle çok metin ve eser incelendikten ve tartışıldıktan sonra yıllar içerisinde varılmıştır. Süre içerisinde yapılacak yeni araştırma ve incelemelerle iki taraflı düşünce defalarca doğruyu veya doğruya en yakını bulacaktır. Bu kitap, Türkçenin sözdizimsel doğrularına varmaya, sınırlı da olsa katkıda bulunabilirse amacına ulaşmış olacaktır.