Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi

Kitabın sekizinci baskısında, muhasebe standartlarında, mevzuatta bilhassa bankacılık ve ücret yasalarında yapılan değişikliklere ahenkli düzeltme ve eklemeler yapılmış, konuyla ilişkin olduğu ölçüde Basel II uzlaşısı düzenlemelerine de yer verilmiştir. Keza özellikle Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun düzenlenmelerine ve hazırlanmasını gerekli gördükleri “Özkaynaklar Değişim Tablosu”na da kitapta ayrı bіr birim olarak yer verilmiştir.
Kitap, büyüklükleri birbirinden bambaşka on sekiz bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, kredi analizinin fаkаtçları, kredi analizinde dikkate alınacak etmenler, kredi analizinde yararlanılacak kaynaklar genellikle açıklandıktan sonradan; ikinci bölümde bilançoların analize uygun ülkü getirilmesi yorumları üstünde durulmuş; ayrıca bilançoların enflasyona tarafından düzeltilmesi bu bölüme eklenmiştir. Üçüncü birim kazanç tablosunun ayrımı ve incelenmesine; dört, beş, altı ve yedinci bölümler, sırasıyla kâr dağıtım, fon akıntı, nakit akıntı ve özkaynak metamorfoz tablolarının düzenlenmesine ayrılmıştır.
Kitabın en geniş bölümü olan sekizinci bölüm, kredi analizinde kullanılan teknikleri bilhassa, oranlar analizini kapsamaktadır. IX ’ncu bölüm proforma malî tablolar düzenlenmesine ayrılmıştır. X ve XI ’nci bölümlerde kısa ve orta vadeli kredi taleplerinin değerlendirilmesi açıklandıktan daha sonra, XII ’nci bölümde de Değerlendirilmesi Özellik Bildiren Kredilere; bu bağlamda da tarım kredilerine, milletlerarası ticaretin finansmanına yönelik kredilere, alıcı kredilerine, ipotek karşılığı ev kredileri ile müteahhit firmalara bahşedilen kredilere yer verilmiştir.
XIII ’ncü bölümde teminat türleri, riski azaltmaya karşın biçimde belirtilmiş; kredilerde risk göstergeleri kitabın XIV ’ncü bölümü oluşturmuştur.
XV ’nci bölümde kredi çözümleme raporlarının hazırlanması, değerlendirilmesi ve izlenmesine ilişkin talimatlar yapıldıktan sonra XVI ’ncı bölümde bankalarca kredi isteklerinin ret nedenleri özetlenmiştir. Kredi yönetiminin bіr parçası olarak “Sorunlu Kredilerin Çözüm Yolları”na XVII ’nci bölümde yer verilmiştir. Kitap, kredi incelemesine ilişkin örneklerin açıklanması ile sona ermektedir.